Bufetat

bufetat-logo

 

 

 

 

Vi jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barne-, ungdoms og familieetaten er organisert i et direktorat og fem underliggende regioner

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetats fem regioner har ansvar for drift og tjenester knyttet til det statlige barnevernet og familevernet.

Hovedoppgavene våre er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Regionene har i tillegg ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene. Enkelte av regionene har også ansvar for drift av sentre for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Organisasjonskart Bufdir og Bufetat

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for fagområdene barnevern,familievernadopsjon, vold i nære relasjoner og likestilling og ikkediskrimineringsfeltet.

 

Official Links:

http://www.bufetat.no/